Titulo VI Form Para sa Reklamo

Isinasaad ng Titulo VI ng Batas sa Karapatang Sibil (Civil Rights Act) ng 1964 na “Walang sinuman sa Estados Unidos ang, sa batayan ng lahi, kulay, o bansang pinagmulan, ang hindi isasama sa pakikilahok sa, tatanggihan ng mga benepisyo, o mapapasailalim sa diskriminasyon sa ilalim ng anumang programa o aktibidad na tumatanggap ng pinansyal na tulong mula sa Pederal.”

Titulo 42 U.S.C. Seksyon 2000d

Mangyaring ibigay ang sumusunod na impormasyon na kinakailangan upang maproseso ang iyong reklamo. Dapat ihain ang isang pormal na reklamo sa loob ng 180 araw mula sa kaganapan ng sinasabing pagkilos na nandidiskrimina. Makakakuha ng tulong kapag hiniling. Mangyaring makipag-ugnayan sa NVTA sa (707) 259-8631.

Kumpletuhin ang form na ito at ibalik sa:
Civil Rights Officer
Napa Valley Transportation Authority
625 Burnell Street
Napa, CA 94559

TITULO VI Form Para sa Reklamo

  • MM slash DD slash YYYY
  • Drop files here or
    Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 20 MB.
    • Mangyaring pirmahan at lagyan ng petsa. Hindi tatanggapin ang reklamo kung hindi ito napirmahan. Maaari kang maglakip ng anumang mga nakasulat na materyales o iba pang pansuportang impormasyon na sa tingin mo ay may kaugnayan sa iyong reklamo.
    • MM slash DD slash YYYY
    • This field is for validation purposes and should be left unchanged.